» Yuxuyozma
Yuxu: İMTAHAN
İmtahan qorxusu- yeni bir iş cehdi şerh olunar. İmtahanı bacarmaq- bir derdden xilas olmaq. imtahanda müveffeqiyyetsizlikI ümid edilmemek- yaxşı bir xebere yozulmur.